Soltan
       Soltanli

EN

About Soltan Soltanli

 

Soltan Soltanlı haqqında

AZ

 
Soltan Galib oglu Soltanli was born in 1976 in the family of teacher in Kalva village of Agsu region of Azerbaijan Republic. He began to paint in his childhood. In his adolescence the wish of being painter became much stronger. That is why in 1991 Soltan came to Baku to enter the former Azerbaijan State School of Arts named after Azim Azimzade, but he failed. Returning to the village and continuing his education there Soltan got attached to the painting very much, he increased his contacts with the nature and tried to feel the nature profoundly.
Soltan's father was against to his son's wish. That is why Soltan painted his paintings secretly. He understood that not leaving the village he wouldn't reach his wishes. He had only a way to come to Baku in order get high education. He had also a great interest to the literature. So in 1993 Soltan entered the philology faculty of Azerbaijan State Pedagogical University and graduated it in 1997. During 1997-2000 years he got the magister degree according to the linguistics of that university.
Coming to Baku Soltan got interested in painting very much, he went to the exhibitions and visited the famous painters' and sculptors' studios, wrote articles about them and always wanted to learn. His intention was decisive: to enter the School of Arts!
Soltan had enough information about the art. He carried out the generalizations about the painters' activity and tried to explain works to himself. According to Soltan's thought the activity of all painters he had seen looked like to one another. But it gave anxiety to him: why were all painters' activities alike? In that case was it necessary to get the education of art?!
In 1995 in order to get the painting education Soltan went to the lectures at the former Azerbaijan State Art School named after Azim Azimzade and saw the deficiency of the traditional education for the activity in his dreams, then he decided not to get the painting education decisively. His goal was to become a different painter. Who and where would teach him that difference? That is why he preferred to study himself.
So Soltan wanted to create his style. He wished to become a sensible and amazing painter sourcing from the deep layers of the human intellect, surrounding the philosophical, thinking and the eternal ideas.
The question “How to become difference?” interested him very much. In order to get the answer of this question he began to read very much, studied Azerbaijan painting art and found the main point: in existing period Azerbaijan painting was deprived from the thinking, philosophy, the thought had no clear, correct, philosophical expression. Azerbaijan literature and mugham having the great tradition is more philosophical than the Azerbaijan painting. It means one can create such philosophical thinking in painting.
After all these Soltan came to the conclusion that painting was not only the description art, mainly, it was the art of thinking. The painter understood that when the art expressed the reality it was superficial and transitory. That is why the art must learn the eternal themes and create its everlasting maintenance. And this activity had to be far from the misunderstanding now addressed by many people.
The paintings by Soltan are the mature examples of the modern art and painting. In these works one can see the deep theme layers. He tries to reveal the theme to the audience completely and considers it his duty. According to his thought if the work is not clear to the painter-creator then it is also not clear to the audience. In short, the painter not having the clear thought can't create the unquestionable work! The painter must paint the most philosophical work so easily that the audiences can understand it without difficulty.
The intellect and philosophy are the main peculiarities for Soltan's activity. The painter not accepting any misunderstanding as “deep”, “philosophical” doesn't want to deceive the audience, he tries to enlarge the dream world of the humanity with his works and to show the essence of the real world. According to the painter’s thought each work is the explanation of something. That is why it is not necessary to explain the work, on condition that, the work to be painted clearly.
Soltan believes his fantasy and in his paintings creates the faith in the audience. These descriptions are unreal. That is why he names his works “irreal”. “Irreal” is unreal thing. But the unreal thing presented by the art is the real! But where can one see it? Only in the thought, thinking, dream, essence! It means the world doesn't consist of only reality; it also consists of the deep, philosophical unreality. So the main aim of the unrealism belonging to Soltan is the deep intellectual, philosophical, logical approach. According to Soltan’s thought the main demand of irrealism is to paint the unreality convincingly, logically, philosophically, clearly and simply. The art of painting should persuade people to the life, the future, not to create the terrible pessimism, the horrifying thoughts in them, and not to deprive the audience to the impatience, misunderstanding and depression. It is the main difference of the irrealism from the surrealism. Surrealism tells that the themes sourced from the sub-consciousness create the upper level of realism, but in order to simplify the difficulty, it makes much more difficult and puts the audience to the deepest impression. But irrealism does it on the contrary. It is sourced not from the subconscious, but from the high consciousness. Thus, it brings the human to the truth in a convincing way. According to Soltan’s thought, when the audience can’t understand the work they should not blame themselves and must not tell “May be I do not understand”. Because everything in the world is understandable. There is no inconceivable work for the audience in the painting, there is a work created by the intellectual incompetence of the author. From this point of view, irrealism imposes the serious demands in front of the author firstly, the artist brings the truth together with the audience, conveys it to the essence of the reality and opens the new opportunities for the thinking.
Soltan is also a graphic and a caricaturist. Soltan has won prizes in many exhibitions and expositions, his works have taken part in many international catalogues. His works are kept in museums and private collections in different countries.
 
Soltan Qalib oğlu Soltanlı 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu bölgəsinin Kalva kəndində müəllim ailəsində doğulub. O, uşaqlıqdan rəsm çəkməyə başlayıb. Yeniyetməlik çağlarında rəssam olmaq həvəsi onda daha da güclənir. Bu məqsədlə o, 1991-ci ildə keçmiş Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə gəlir və ora qəbul olunmaq istəyi baş tutmur. Bundan sonra kəndə qayıdan və orta təhsilini davam etdirən Soltan rəssamlığa daha da bağlanır, təbiətlə təmaslarını artırır, onu dərindən duymağa çalışır.
Atası oğlunun rəsmlə məşğul olmasına qarşı çıxırdı. Ona görə Soltan rəsmlərini gizlin çəkirdi. O anlayırdı ki, kənddən çıxmayınca istəyinə çata bilməyəcək. Ona görə tək yol ali təhsil almaq üçün Bakıya gəlmək idi. Onun ədəbiyyata da böyük marağı vardı. Beləliklə, 1993-cü ildə o, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul olunur, 1997-ci ildə oranı bitirir. 1997-2000-ci illərdə isə həmin universitetin dilçilik üzrə magistraturasında oxuyur.
Soltan Bakıya gəldikdən sonra rəssamlıqla daha dərindən maraqlanır, sərgi salonlarına gedir, tanınmış rəssam və heykəltəraşların emalatxanalarında olur, onlar haqqında məqalələr yazır, daim öyrənməyə çalışırdı. Onun fikri qəti idi: universitet təhsilini yarımçıq qoyub rəssamlıq məktəbinə getmək!
İndi artıq onun rəssamlıq haqqında yetərincə bilgisi vardı. O, rəssamların yaradıcılığı haqqında ümumiləşdirmələr aparır, əsərlərini özü üçün izah etməyə çalışırdı. Onun nəzərincə, gördüyü rəssamların hamısının yaradıcılığı haradasa bir-birinə oxşayırdı. Bu isə onu düşündürürdü: niyə rəssamların yaradıcılıqları bir-birinə bənzəyir? Soltan belə düşüncəyə gəlir ki, bütün rəssamların bir məktəbdən keçməsi, eyni müəllimlərdən dərs alması, eyni şeyləri öyrənməsi sonda onların bir-birinə bənzəməsinə gətirib çıxarır. Belə olan halda rəssamlıq təhsili almağa gərək varmı?
1995-ci ildə Soltan qəbul olmaq istədiyi keçmiş Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə öyrənmək məqsədilə dərslərə gedir və oradakı ənənəvi təhsilin xəyallarındakı yaradıcılıq üçün yetərsizliyini görür, onda qəti olaraq rəssamlıq təhsili almamaq düşüncəsi yaranır. Onun məqsədi fərqli rəssam olmaq idi. Bu fərqliliyi ona hansı məktəbdə hansı müəllim öyrədəcəkdi? Ona görə o, özündən öyrənməyə üstünlük verir.
Beləliklə, Soltan öz üslubunu yaratmaq istəyirdi. Onun istədiyi rəssamlıq insan idrakının dərin qatlarından qaynaqlanan, daha çox fəlsəfi, düşündürücü, əbədi ideyaları əhatə edən, duyğusal, heyrətli rəssamlıq olmalı idi.
“Bəs necə fərqli olmaq?” sualı onu çox düşündürdü. Bu sualın cavabını tapmaq üçün o, geniş mütaliəyə başlayır, Azərbaycan rəssamlığını öyrənir, çatışmayan başlıca nöqtəni tapır: mövcud olduğu müddətdə Azərbaycan rəssamlığı düşüncədən, fəlsəfədən məhrum olub, fikrin dəqiq, aydın, fəlsəfi ifadəsi olmayıb. Böyük ənənəsi olan Azərbaycan ədəbiyyatı, muğamı daha fəlsəfidir. Demək, belə fəlsəfiliyi rəssamlıqda da yaratmaq olar.
Bütün bunlardan sonra Soltan o düşüncəyə gəlir ki, rəssamlıq təkcə təsvir sənəti deyil, o ən başlıcası, düşüncə sənətidir. Rəssam anlayırdı ki, sənət gerçəkliyi əks etdirəndə gerçəkliyin özü kimi ötəri və ölümlü olur. Ona görə sənət əbədi mövzulara baş vurmalı, özünün əbədi qalmaq təminatını yaratmalıdır. Həm də bu yaradıcılıq indi çoxlarının üz tutduğu anlaşılmazlıqdan uzaq olmalıydı.
Soltanın çəkdikləri çağdaş incəsənətin, rəssamlığın yetkin örnəkləridir. Bu əsərlərdə dərin məzmun qatları var. O, mövzunu tamaşaçı üçün bütünlüklə açmağa çalışır, bunu özünün borcu sayır. Onun fikrincə, əsər rəssama – yaradıcıya aydın deyilsə, tamaşaçıya yerli-dibli aydın deyil. Bir sözlə, aydın düşüncəsi olmayan aydın əsər yarada bilməz! Gərək rəssam ən dərin fəlsəfi əsəri elə sadə çəksin ki, tamaşaçı onu dərk etməkdə çətinliyə düşməsin.
Soltanın yaradıcılığı üçün idrakilik və fəlsəfilik başlıca özəllikdir. Çağımızda hər sayaq anlaşılmazlığın “dərin”, “fəlsəfi” sayılmasını qəbul etməyən rəssam tamaşaçını aldatmaq istəmir, əsərlərilə insanların xəyal dünyasını genişləndirməyə, gerçək dünyanın mahiyyəti göstərməyə çalışır. Rəssamın fikrincə, hər bir əsər nəyinsə izahıdır, açımıdır. Bu baxımdan əsəri izah etməyə gərək duyulmamalıdır - bir şərtlə ki, əsər aydın çəkilsin.
O, fantaziyalarına inanır və təsvir etdiyi hadisələrin gerçəkdən ola biləcəyinə tamaşaçıda inam yaradır. Bu təsvirlər qeyri-realdır. Ona görə, o, öz əsərlərini “irreal” adlandırır. İrreal – gerçək olmayandır. Sənətin təqdim etdiyi irreallıq isə əslində olandır! Bəs harada? Yalnız düşüncədə, xəyalda, mahiyyətdə! Demək, dünya təkcə reallıqdan – gerçəklikdən ibarət deyil, o həm də dərin, fəlsəfi irreallıqdan ibarətdir. Beləliklə, Soltanın mənsub olduğu, yaranması üçün çalışdığı irrealizmin əsas məqsədi dünyaya, həyata dərin idraki, fəlsəfi və məntiqi yanaşmadır. Soltanın fikrincə, irrealizmin başlıca tələbi qeyri-reallığı inandırıcı, məntiqli, fəlsəfi, aydın və sadə çəkməkdir. Rəssamlıq insanları həyata, gələcəyə inandırmalı, onlarda dəhşətli bədbinlik, qorxunc düşüncələr yaratmamalı, tamaşaçını çıxılmazlığa, anlaşılmazlığa, depressiyaya salmamalıdır. Bu, irrealizmin sürrealizmdən başlıca fərqidir. Sürrealizm alt şüurdan qaynaqlanan mövzularla realizmin üst səviyyəsini yaratdığını söyləyir, ancaq çətini asanlaşdırmaq yerinə daha da qəlizləşdirir, tamaşaçını dərin çıxılmazlığa salır. İrrealizm isə bunun əksini eləyir. O, şüuraltıdan yox, ali şüurdan qaynaqlanır. Bununla da insanı həqiqətə inandırıcı yolla yaxınlaşdırır. Soltanın fikrincə, tamaşaçı baxdığı əsəri anlamayanda özünü suçlu saymamalı, “ola bilsin mən başa düşmürəm” deməməlidir. Ona görə ki, dünyada hər şey dərk olunandır. Rəssamlıqda tamaşaçı üçün dərkedilməz əsər yoxdur, müəllifin idraki yetərsizliyindən yaranan əsər var. Bu baxımdan irrealizm ilk olaraq müəllif qarşısında ciddi tələblər qoyur, rəssam tamaşaçını həqiqətlə görüşdürür, onu gerçəkliyin mahiyyətinə çatdırır, düşünməsi üçün yeni imkanlar açır.
Soltan həm də qrafik və karikaturaçıdır. Beynəlxalq müsabiqələrin qalib və mükafatçısı, sərgi və festivalların iştirakçısı olan rəssamın əsərləri beynəlxalq kataloqlarda yer alıb. Onun əsərləri müxtəlif ölkələrdəki muzeylərdə və özəl kolleksiyalarda saxlanılır.

 
 
 
 

 

BIOGRAPHY

1976. Agsu region, Kalva village.
1993-1997. Azerbaijan State Pedagogical University – bachelor degree.
1997-2000. Azerbaijan State Pedagogical University – magister degree.
2006. Member of Azerbaijan Painters’ Union.
He is a painter, graphic and caricaturist.

CATALOGUES

1999. “Soltan gulur” (“Soltan laughs”)
2000. “Soltanin jizgileri” (“Soltan’s paintings”)
2002. “Caricatures”
2003. Azerbaijan Painters’ Union, the private exhibition.
2003. 4 works have been published with 4 million editions on the conversation cards of Azercell.
2018. "Irrealism"

PRIVATE EXHIBITIONS

2000. Azerbaijan Painters’ Union, the exhibition hall named after V.Samadova
2001. National Library named after M.F.Akhundov
2003. Azerbaijan Painters’ Union, the exhibition hall named after V.Samadova
2004. Icharishahar, Mugham Theatre
2004. Private exhibitions in Tabriz and Ardabil cities of Iran.
2017. European Federation of Psychology Students Association-EFPSA the private exhibition on 31st Common Europe Congress. Gakh, “El restore” hotel.
2018. Irrealism.

AWARDS

2018, Turkey. 9th International Tourism Cartoon Competition (III prize)
2018, Cairo. 5 th International Cartoon Gathering (Certificate of participation)
2018, Macedonia. The 4th International Competition for Caricature "Bride's veneration" (Certificates for successful work)
2017, Korea. The 6th Sejong International Cartoon Contest (Honourable mention)
2017, Turkey. “Bir kitap, bin dost” magazine ( Certificate of appreciation)
2017, Indonesia. Jitet and Friends Exhibition (Certificate of participation)
2017, Spain. The 6th GIN Graphic Humor Contest (II prize)
2017, Turkey. The 9th International Eskisehir Cartoon Festival (Certificate of participation)
2016, Turkey. International Universal Cartoon Masters (Honorary certificate)
2016, Indonesia. The 2nd Secac International Cartoon Exhibition (Certificate of participation)
2015, Korea. The 4th Sejong International Cartoon Contest (Honourable mention)
2005, China. The 3rd Leng Mu International Cartoon Competition (Special prize)
2004, China. The 2nd Leng Mu International Cartoon Competition (Excellence prize)
2003, Korea. The 12th Daejon International Cartoon Contest (Special prize)
2002, China. The 1st Leng Mu International Cartoon Competition (Special prize)
2001, Egypt. EFPAC – I International Cartoon Competition (III prize)
2001, Turkey. I International Fair Play Cartoon Competition (I prize)

PAINTINGS PUBLISHED IN THE INTERNATIONAL CATALOGUES

2018, Turkey. 9th International Tourism Cartoon Competition
2017, Korea. The 6th Sejong International Cartoon Contest
2017. Syria. The 13th International Cartoon Gallery.
2016. Turkey. The 9th International Eskisehir Cartoon Festival.
2016. Portugal. The 5th Bienal de Humor Luiz D`oliveria Guimaraes.
2016. Turkey. International Tourism Cartoon Competition.
2015. Korea. The 4th Sejong Int`l Cartoon Winner Works.
2015. Turkey. International Tourism Cartoon Competition.
2015. Gairo. The 2nd International Cartoon Gothering.
2015. Turkey. The 35th International Nasreddin Hoja Cartoon Contest.
2005. Poland. International Competition on drawing. Jaka Bede... 2005.
2005. Iran. The Second International Cartoon Festival of Tabriz Prevention of Addiction.
2004. Poland. International Competition on drawing. Jaka Bede... 2004.
2004. China. The 3rd LM International Cartoon Competition. LM Cartoon Museum.
2003. Korea. The 12th Daejon Cartoon Contest Prize Works.
2003. Bulgaria. The Sixteenth International Biennial of Humor and Satire in the arts Gabrovo.
2003. Portugal. The 5th Porto Cartoon World Festival.
2003.China. The 2nd LM International Cartoon Competition. LM Cartoon Museum.
2003. Belgium. International Cartoon festival Knokke Heist.
2002. Turkey. Tourism and Environment of the Mediterranean.
2002. Greece. The 1st Rhodes International Cartoon Exhibition.
2002. Turkey. The 2nd International Fair Play Cartoon Competition.
2001. Turkey. The 1st International Fair Play Cartoon Competition.

 

BİOQRAFİYA

1976. Ağsu rayonu, Kalva kəndi.
1993-1997. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – bakalavr.
1997-2000. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – magistr.
2006. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.
Rəngkar, qrafik və karikaturaçıdır.


KATALOQLAR

1999. “Soltan gülür”
2000. “Soltanın cizgiləri”
2002. “Karikaturalar”
2003. Azercell-in danışıq kartları üzərində 4 əsəri 4 milyon tirajla çap olunub.
2018. "İrrealizmƏ"


FƏRDİ SƏRGİLƏR

2000. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, V.Səmədova adına sərgi salonu.
2001. M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.
2003. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı V.Səmədova adına sərgi salonu.
2004. İçərişəhər, Muğam Teatrı.
2004. İranın Təbriz və Ərdəbil şəhərlərində fərdi sərgilər.
2017. Avropa Tələbə Psixoloqlar Assosasiyaları Federasiyasının 31-ci Umumavropa Konqresi çərçivəsində fərdi sərgi. Qax şəhəri, “El restore” oteli.
2018. İrrealizm.

MÜKAFATLAR

2018. Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Turizm Karikaturaları Yarışması.(III yer)
2018, Cairo. 5 th International Cartoon Gathering (Certificate of participation)
2018, Macedonia. The 4th International Competition for Caricature "Bride's veneration" (Certificates for successful work)
2017, Korea. The 6th Sejong International Cartoon Contest (Honourable mention)
2017, Koreya. 6-cı Sejonq Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Fəxri fərman)
2017, İndoneziya. Jitet və Dostları Sərgisi (İştirakçı şəhadətnaməsi)
2017, İspaniya. 6-cı Qrafik Yumor Müsabiqəsi (II yer)
2017, Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Eskişehir Karikatura Festivalı (İştirakçı şəhadətnaməsi)
2016, Türkiyə. Beynəlxalq Universal Karikatura Ustaları (Fəxri fərman)
2016, İndoneziya. 2-ci Secac Beynəlxalq Karikatura Sərgisi (İştirakçı şəhadətnaməsi)
2015, Koreya. 4-cü Sejong Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Fəxri fərman)
2005, Çin. 3-cü Leng Mu Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Xüsusi mükafat)
2004, Çin. 2-ci Leng Mu Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Fərqlənmə mükafatı)
2003, Koreya. 12-ci Daejon Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Xüsusi mükafat)
2002, Çin. 1-ci Leng Mu Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Xüsusi mükafat)
2001, Misir. EFPAC 1-ci Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (III yer)
2001, Türkiyə. 1-ci Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Karikatura Müsabiqəsi (I yer)

BEYNƏLXALQ KATALOQLARDA ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

2018. Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Turizm Karikaturaları Yarışması.
2017, Koreya. 6-cı Sejong Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi
2017, Suriya. 13-cü Beynəlxalq Karikatura Qalereyası
2016, Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Eskişehir Karikatura Festivalı
2016, Portuqaliya. 5-ci Bienal de Humor Luiz D`oliveria Guimaraes
2016, Türkiyə. Beynəlxalq Turizm Karikatura Müsabiqəsi
2015, Koreya. 4-cü Sejong Beynəlxalq Karikatura Qaliblərinin İşləri
2015, Türkiyə. Beynəlxalq Turizm Karikatura Müsabiqəsi
2015, Qahirə. 2-ci Beynəlxalq Karikatura Toplantısı
2015, Türkiyə. 35-ci Beynəlxalq Nəsrəddin Hoca Karikatura Müsabiqəsi
2005, Polşa. Beynəlxalq Qrafika Müsabiqəsi. Jaka Bede - 2005
2005, İran. 2-ci Beynəlxalq Karikatura Festivalı - Təbriz.
2004, Polşa. Beynəlxalq Qrafika Müsabiqəsi. Jaka Bede -2004
2004, Çin. 3-cü LM Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi. LM Karikatura Muzeyi
2003, Koreya. 12-ci Daejon Karikatura Müsabiqəsi. Mükafat İşləri.
2003, Bolqarıstan. 16-cı Beynəlxalq Yumor və Satira Biennialı. Qabrovo.
2003, Portuqaliya. 5-ci Porto Karikatura Dünya Festivalı
2003, Çin. 2-ci LM Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi. LM Karikatura Muzeyi
2003, Belçika. Beynəlxalq Karikatura Festivalı. Knokke Heist
2002, Türkiyə. Aralıq dənizində Turizm və Ətraf Mühit
2002, Yunanıstan. 1-ci Rhodes Beynəlxalq Karikatura Sərgisi.
2002, Türkiyə. 2-ci Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Karikatura Müsabiqəsi
2001, Türkiyə. 1-ci Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Karikatura Müsabiqəsi

 

       
© Soltan Soltanli (2017)