Soltan
          Soltanli

EN

About Soltan Soltanli

 

Soltan Soltanlı haqqında

AZ

 
Soltan Galib oglu Soltanli was born in 1976 in the family of teacher in Kalva village of Agsu region of Azerbaijan Republic. He began to paint in his childhood. In his adolescence the wish of being painter became much stronger. That is why in 1991 Soltan came to Baku to enter the former Azerbaijan State School of Arts named after Azim Azimzade, but he failed. Returning to the village and continuing his education there Soltan got attached to the painting very much, he increased his contacts with the nature and tried to feel the nature profoundly.
Soltan's father was against to his son's wish. That is why Soltan painted his paintings secretly. He understood that not leaving the village he wouldn't reach his wishes. He had only a way to come to Baku in order get high education. He had also a great interest to the literature. So in 1993 Soltan entered the philology faculty of Azerbaijan State Pedagogical University and graduated it in 1997. During 1997-2000 years he got the magister degree according to the linguistics of that university.
Coming to Baku Soltan got interested in painting very much, he went to the exhibitions and visited the famous painters' and sculptors' studios, wrote articles about them and always wanted to learn. His intention was decisive: to enter the School of Arts!
Soltan had enough information about the art. He carried out the generalizations about the painters' activity and tried to explain works to himself. According to Soltan's thought the activity of all painters he had seen looked like to one another. But it gave anxiety to him: why were all painters' activities alike? In that case was it necessary to get the education of art?!
In 1995 in order to get the painting education Soltan went to the lectures at the former Azerbaijan State Art School named after Azim Azimzade and saw the deficiency of the traditional education for the activity in his dreams, then he decided not to get the painting education decisively. His goal was to become a different painter. Who and where would teach him that difference? That is why he preferred to study himself.
So Soltan wanted to create his style. He wished to become a sensible and amazing painter sourcing from the deep layers of the human intellect, surrounding the philosophical, thinking and the eternal ideas.
The question “How to become difference?” interested him very much. In order to get the answer of this question he began to read very much, studied Azerbaijan painting art and found the main point: in existing period Azerbaijan painting was deprived from the thinking, philosophy, the thought had no clear, correct, philosophical expression. Azerbaijan literature and mugham having the great tradition is more philosophical than the Azerbaijan painting. It means one can create such philosophical thinking in painting.
After all these Soltan came to the conclusion that painting was not only the description art, mainly, it was the art of thinking. The painter understood that when the art expressed the reality it was superficial and transitory. That is why the art must learn the eternal themes and create its everlasting maintenance. And this activity had to be far from the misunderstanding now addressed by many people.
The paintings by Soltan are the mature examples of the modern art and painting. In these works one can see the deep theme layers. He tries to reveal the theme to the audience completely and considers it his duty. According to his thought if the work is not clear to the painter-creator then it is also not clear to the audience. In short, the painter not having the clear thought can't create the unquestionable work! The painter must paint the most philosophical work so easily that the audiences can understand it without difficulty.
The intellect and philosophy are the main peculiarities for Soltan's activity. The painter not accepting any misunderstanding as “deep”, “philosophical” doesn't want to deceive the audience, he tries to enlarge the dream world of the humanity with his works and to show the essence of the real world. According to the painter’s thought each work is the explanation of something. That is why it is not necessary to explain the work, on condition that, the work to be painted clearly.
Soltan believes his fantasy and in his paintings creates the faith in the audience. According to Soltan’s thought the main demand of art is to paint the unreality convincingly, logically, philosophically, clearly and simply. The art of painting should persuade people to the life, the future, not to create the terrible pessimism, the horrifying thoughts in them, and not to deprive the audience to the impatience, misunderstanding and depression. According to Soltan’s thought, when the audience can’t understand the work they should not blame themselves and must not tell “May be I do not understand”. Because everything in the world is understandable. There is no inconceivable work for the audience in the painting, there is a work created by the intellectual incompetence of the author. From this point of view, true art imposes the serious demands in front of the author firstly, the artist brings the truth together with the audience, conveys it to the essence of the reality and opens the new opportunities for the thinking.
Soltan is also a graphic and a caricaturist. Soltan has won prizes in many exhibitions and expositions, his works have taken part in many international catalogues. His works are kept in museums and private collections in different countries.
 
Soltan Qalib oğlu Soltanlı 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu bölgəsinin Kalva kəndində müəllim ailəsində doğulub. O, uşaqlıqdan rəsm çəkməyə başlayıb. Yeniyetməlik çağlarında rəssam olmaq həvəsi onda daha da güclənir. Bu məqsədlə o, 1991-ci ildə keçmiş Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə gəlir və ora qəbul olunmaq istəyi baş tutmur. Bundan sonra kəndə qayıdan və orta təhsilini davam etdirən Soltan rəssamlığa daha da bağlanır, təbiətlə təmaslarını artırır, onu dərindən duymağa çalışır.
Atası oğlunun rəsmlə məşğul olmasına qarşı çıxırdı. Ona görə Soltan rəsmlərini gizlin çəkirdi. O anlayırdı ki, kənddən çıxmayınca istəyinə çata bilməyəcək. Ona görə tək yol ali təhsil almaq üçün Bakıya gəlmək idi. Onun ədəbiyyata da böyük marağı vardı. Beləliklə, 1993-cü ildə o, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul olunur, 1997-ci ildə oranı bitirir. 1997-2000-ci illərdə isə həmin universitetin dilçilik üzrə magistraturasında oxuyur.
Soltan Bakıya gəldikdən sonra rəssamlıqla daha dərindən maraqlanır, sərgi salonlarına gedir, tanınmış rəssam və heykəltəraşların emalatxanalarında olur, onlar haqqında məqalələr yazır, daim öyrənməyə çalışırdı. Onun fikri qəti idi: universitet təhsilini yarımçıq qoyub rəssamlıq məktəbinə getmək!
İndi artıq onun rəssamlıq haqqında yetərincə bilgisi vardı. O, rəssamların yaradıcılığı haqqında ümumiləşdirmələr aparır, əsərlərini özü üçün izah etməyə çalışırdı. Onun nəzərincə, gördüyü rəssamların hamısının yaradıcılığı haradasa bir-birinə oxşayırdı. Bu isə onu düşündürürdü: niyə rəssamların yaradıcılıqları bir-birinə bənzəyir? Soltan belə düşüncəyə gəlir ki, bütün rəssamların bir məktəbdən keçməsi, eyni müəllimlərdən dərs alması, eyni şeyləri öyrənməsi sonda onların bir-birinə bənzəməsinə gətirib çıxarır. Belə olan halda rəssamlıq təhsili almağa gərək varmı?
1995-ci ildə Soltan qəbul olmaq istədiyi keçmiş Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə öyrənmək məqsədilə dərslərə gedir və oradakı ənənəvi təhsilin xəyallarındakı yaradıcılıq üçün yetərsizliyini görür, onda qəti olaraq rəssamlıq təhsili almamaq düşüncəsi yaranır. Onun məqsədi fərqli rəssam olmaq idi. Bu fərqliliyi ona hansı məktəbdə hansı müəllim öyrədəcəkdi? Ona görə o, özündən öyrənməyə üstünlük verir.
Beləliklə, Soltan öz üslubunu yaratmaq istəyirdi. Onun istədiyi rəssamlıq insan idrakının dərin qatlarından qaynaqlanan, daha çox fəlsəfi, düşündürücü, əbədi ideyaları əhatə edən, duyğusal, heyrətli rəssamlıq olmalı idi.
“Bəs necə fərqli olmaq?” sualı onu çox düşündürdü. Bu sualın cavabını tapmaq üçün o, geniş mütaliəyə başlayır, Azərbaycan rəssamlığını öyrənir, çatışmayan başlıca nöqtəni tapır: mövcud olduğu müddətdə Azərbaycan rəssamlığı düşüncədən, fəlsəfədən məhrum olub, fikrin dəqiq, aydın, fəlsəfi ifadəsi olmayıb. Böyük ənənəsi olan Azərbaycan ədəbiyyatı, muğamı daha fəlsəfidir. Demək, belə fəlsəfiliyi rəssamlıqda da yaratmaq olar.
Bütün bunlardan sonra Soltan o düşüncəyə gəlir ki, rəssamlıq təkcə təsvir sənəti deyil, o ən başlıcası, düşüncə sənətidir. Rəssam anlayırdı ki, sənət gerçəkliyi əks etdirəndə gerçəkliyin özü kimi ötəri və ölümlü olur. Ona görə sənət əbədi mövzulara baş vurmalı, özünün əbədi qalmaq təminatını yaratmalıdır. Həm də bu yaradıcılıq indi çoxlarının üz tutduğu anlaşılmazlıqdan uzaq olmalıydı.
Soltanın çəkdikləri çağdaş incəsənətin, rəssamlığın yetkin örnəkləridir. Bu əsərlərdə dərin məzmun qatları var. O, mövzunu tamaşaçı üçün bütünlüklə açmağa çalışır, bunu özünün borcu sayır. Onun fikrincə, əsər rəssama – yaradıcıya aydın deyilsə, tamaşaçıya yerli-dibli aydın deyil. Bir sözlə, aydın düşüncəsi olmayan aydın əsər yarada bilməz! Gərək rəssam ən dərin fəlsəfi əsəri elə sadə çəksin ki, tamaşaçı onu dərk etməkdə çətinliyə düşməsin.
Soltanın yaradıcılığı üçün idrakilik və fəlsəfilik başlıca özəllikdir. Çağımızda hər sayaq anlaşılmazlığın “dərin”, “fəlsəfi” sayılmasını qəbul etməyən rəssam tamaşaçını aldatmaq istəmir, əsərlərilə insanların xəyal dünyasını genişləndirməyə, gerçək dünyanın mahiyyəti göstərməyə çalışır. Rəssamın fikrincə, hər bir əsər nəyinsə izahıdır, açımıdır. Bu baxımdan əsəri izah etməyə gərək duyulmamalıdır - bir şərtlə ki, əsər aydın çəkilsin.
O, fantaziyalarına inanır və təsvir etdiyi hadisələrin gerçəkdən ola biləcəyinə tamaşaçıda inam yaradır. Soltanın fikrincə, sənətin başlıca tələbi qeyri-reallığı inandırıcı, məntiqli, fəlsəfi, aydın və sadə çəkməkdir. Rəssamlıq insanları həyata, gələcəyə inandırmalı, onlarda dəhşətli bədbinlik, qorxunc düşüncələr yaratmamalı, tamaşaçını çıxılmazlığa, anlaşılmazlığa, depressiyaya salmamalıdır. Soltanın fikrincə, tamaşaçı baxdığı əsəri anlamayanda özünü suçlu saymamalı, “ola bilsin mən başa düşmürəm” deməməlidir. Ona görə ki, dünyada hər şey dərk olunandır. Rəssamlıqda tamaşaçı üçün dərkedilməz əsər yoxdur, müəllifin idraki yetərsizliyindən yaranan əsər var. Bu baxımdan həqiqi sənət ilk olaraq müəllif qarşısında ciddi tələblər qoyur, rəssam tamaşaçını həqiqətlə görüşdürür, onu gerçəkliyin mahiyyətinə çatdırır, düşünməsi üçün yeni imkanlar açır.
Soltan həm də qrafik və karikaturaçıdır. Beynəlxalq müsabiqələrin qalib və mükafatçısı, sərgi və festivalların iştirakçısı olan rəssamın əsərləri beynəlxalq kataloqlarda yer alıb. Onun əsərləri müxtəlif ölkələrdəki muzeylərdə və özəl kolleksiyalarda saxlanılır.

 
 
 
 

 

BIOGRAPHY

1976. Agsu region, Kalva village.
1993-1997. Azerbaijan State Pedagogical University – bachelor degree.
1997-2000. Azerbaijan State Pedagogical University – magister degree.
2006. Member of Azerbaijan Painters’ Union.
He is a painter, graphic and caricaturist.

CATALOGUES

1999. “Soltan gulur” (“Soltan laughs”)
2000. “Soltanin jizgileri” (“Soltan’s paintings”)
2002. “Caricatures”
2003. Azerbaijan Painters’ Union, the private exhibition.
2003. 4 works have been published with 4 million editions on the conversation cards of Azercell.
2018. "Irrealism"

PRIVATE EXHIBITIONS

2000. Azerbaijan Painters’ Union, the exhibition hall named after V.Samadova
2001. National Library named after M.F.Akhundov
2003. Azerbaijan Painters’ Union, the exhibition hall named after V.Samadova
2004. Icharishahar, Mugham Theatre
2004. Private exhibitions in Tabriz and Ardabil cities of Iran.
2017. European Federation of Psychology Students Association-EFPSA the private exhibition on 31st Common Europe Congress. Gakh, “El restore” hotel.
2018. Irrealism. Baku
2019. "On the way to the high ideas" "Irshad" hotel.
2019. "The intimate beauty" YAY gallery.
2019. “Unreal world”. 27qm - Tarana's Small Gallery and Cafe

 

 

AWARDS

2020. International Salon Of press cartoons and satirical visual arts-Romania (Award Of Excellence)
2020. International Cartoon Competition & Exhibition Malaysia (Honorable Mention)
2019, Macedonia. The 5 th International Competition for Caricature “Bride`s Veneration 2019” (Certification of appreciation)
2019, Turkey. 1 st İnternational Mail Art Olympos Exhibition. (Certification of participation)
2019, Tokyo . Wonderful? Wonder World 2019. Tokyo Motoazabu Gallery . (Certificate)
2019. Croatia. 15. Interational Cartoon Festival. Solin. (Prize Certifikate)
2019, Morocco 3 rd Edition of theİnternational Festival of Cartoon in Afrika (Certificate of participation)
2019, Turkey “MERCY” International Cartoon Exhibition . (Certification of participation)
2019. Belgium. Euro Kartonale. 22nd edition of the cartoon contest. (Certificate of participation)
2019. Turkey. 10 th International Eskişehir Cartoon Festival. (Certificate of participation)
2019, İndonesiya Papb International Cartoon Festival. (Certificate of appreciation)
2019, Malaysia International Cartoon Exhibition. (Certificate of participation)
2018, Peru The International Graphic Humor Contest La Sonrisa Inca, Cusco (Diplom)
2018, Iran The second International Cartoon Festival of Al-Quds Day (Certificate of participation) 2018, Colombia 4th International Competition of Caricature and Graphic (Diploma of participation) 2018, Croatia. 4 the International Cartoon Exhibition. (Certificate of participation)
2018, Romania The International Exhibition of Satirical Graphic “BUCOVINA” the 12 th Edition (nominated)
2018, Portugal. VI Bienal De Humor Luiz Doliviera Guimaraes. (Certificado de selecçao)
2018. Greece. International Cartoon Exhibition Ymittos. (Diploma of participation)
2018, Turkey 9th International Tourism Cartoon Competition (III prize)
2018, Cairo 5th International Cartoon Gathering (Certificate of participation)
2018, Macedonia The 4th International Competition for Caricature "Bride’s veneration" (Certificates for successful work)
2017, Korea The 6th Sejong International Cartoon Contest (Honorable mention)
2017, Turkey “Bir kitap, bin dost” magazine (Certificate of appreciation)
2017, İndonesia Jitet and Friends Exhibition (Certificate of participation)
2017, Spain 6th GIN Graphic Humor Contest (II prize)
2017, Turkey 9th İnternational Eskisehir Cartoon Festival (Certificate of participation)
2016, China 15th FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival (Bronze Prize)
2016, Turkey İnternational Universal Cartoon Masters (Honorary certificate)
2016, İndonesia 2.Secac İnternational Cartoon Exhibition (Certificate of participation)
2015, Korea The 4th Sejong International Cartoon Contest (Honorable mention)
2005, China 3. Leng Mu International Cartoon Competition (Special prize)
2004, China 2. Leng Mu International Cartoon Competition (Excellence prize)
2003, Korea 12 th Daejon International Cartoon Contest (Special prize)
2002, China 1. Leng Mu International Cartoon Competition (Special prize)
2001, Egypt EFPAC – I International Cartoon Competition (III prize)
2001, Turkey I International Fair Play Cartoon Competetion (I prize

EXHIBITIONS, PAINTINGS PUBLISHED IN THE INTERNATIONAL CATALOGUES

2022. Turkey. 5.Uluslararası Mail Art "Su" sergisi
2022. Cairo. The 7 th International Cartoon Cathering
2022. Italy. Salone Internazionale Dell `Umorismo LA PETROSPETTIVA BORDIGHERA 7-28 AGUSTO
2022. Malaysia. 4th International Cartoon Competition Malaysia.
2022. Canada. 22nd World Press Freedom Canada International Editorial Cartoon Competition
2021. Malaysiya. International Cartoon Competition & Exhibition On Road Safety Malaysia.
2020. Turkey. 37 Aydin Dogan International Cartoon Contest
2020. Turkey. 11 th İnternational Eskisehit Cartoon Festival.
2020. International Salon Of press cartoons and satirical visual arts-Romania (Award Of Excellence)
2020. International Cartoon Competition & Exhibition Malaysia (Honorable Mention)
2020. Istanbul. "Kadın və umut" sergisi.
2020. Norway. Gender Equality and Equal Rights International Cartoon Contest and Exhibition.
2019. Serbie. International Festival of Humor and Satire Golden Helmet.
2019. Croatia. 15. Interational Cartoon Festival. Solin.
2019, Turkey. The 38th International Nasreddin Hoja Cartoon Contest.
2019. 2nd CEBU LAMPOON FESTIVAL Philippines international cartoon exhibition
2018.Portugal. VI Bienal De Humor Luiz D`olivera Guimaraes
2018. Turkey. 35 Aydin Dogan International Cartoon Contest
2018.Spain. XXV Muestra İnternacional De Las Artes Del Humor
2018.Croatia. 12 th International Zagreb Car Cartoon Exhibit 2018, Iran. "The end of Terrorism" International Contest
2018, Turkey. The 37th International Nasreddin Hoja Cartoon Contest.
2018, Egypt. 5 the International Cartoon Gathering
2018. Brazil. 1st Veredas of Graphic Humor Award
2018, Venesuela. STOP THE SCOURGE OF CORRUPTION
2018, Italy . The XIII edition of Festival dell'Economia in Trento 2018, Italy
2018, Japan. "Gallery of Wonderful? Wonder World 2018 JAPAN" 
2018, Indonesia. "BCF2 CARTOON EXHIBITION"
2018, Kosova. 15. International Comic Book and Cartoon Festival.
2018. Turkey. 9th International Tourism Cartoon Competition (Antalya, Akra otel)
2018. Egypt. "The first international Cairocature cartoon contest / Egypt 2018"
2018. Brazil. Album of the Salão do Humor da Cidadania -Prejudice Is Not Grac-2018
2018, Turkey . 9th International Tourism Cartoon Competition
2017, Korea. The 6th Sejong International Cartoon Contest
2017. Syria. The 13th International Cartoon Gallery.
2016. Turkey. The 9th International Eskisehir Cartoon Festival.
2016. Portugal. The 5th Bienal de Humor Luiz D`oliveria Guimaraes.
2016. Turkey. International Tourism Cartoon Competition.
2015. Korea. The 4th Sejong Int`l Cartoon Winner Works.
2015. Turkey. International Tourism Cartoon Competition.
2015. Gairo. The 2nd International Cartoon Gothering.
2015. Turkey. The 35th International Nasreddin Hoja Cartoon Contest.
2005. Poland. International Competition on drawing. Jaka Bede...
2005. Iran. The Second International Cartoon Festival of Tabriz Prevention of Addiction.
2004. Poland. International Competition on drawing. Jaka Bede... 2004. China. The 3rd LM International Cartoon Competition. LM Cartoon Museum.
2003. Korea. The 12th Daejon Cartoon Contest Prize Works. 2003. Bulgaria. The Sixteenth International Biennial of Humor and Satire in the arts Gabrovo.
2003. Portugal. The 5th Porto Cartoon World Festival.
2003.China. The 2nd LM International Cartoon Competition. LM Cartoon Museum.
2003. Belgium. International Cartoon festival Knokke Heist.
2002. Turkey. Tourism and Environment of the Mediterranean.
2002. Greece. The 1st Rhodes International Cartoon Exhibition.
2002. Turkey. The 2nd International Fair Play Cartoon Competition.
2001. Turkey. The 1st International Fair Play Cartoon Competition.

 

BİOQRAFİYA

1976. Ağsu rayonu, Kalva kəndi.
1993-1997. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – bakalavr.
1997-2000. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – magistr.
2006. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü.
Rəngkar, qrafik və karikaturaçıdır.


KATALOQLAR

1999. “Soltan gülür”
2000. “Soltanın cizgiləri”
2002. “Karikaturalar”
2003. Azercell-in danışıq kartları üzərində 4 əsəri 4 milyon tirajla çap olunub.
2018. "İrrealizm"

FƏRDİ SƏRGİLƏR

2000. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, V.Səmədova adına sərgi salonu.
2001. M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.
2003. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı V.Səmədova adına sərgi salonu.
2004. İçərişəhər, Muğam Teatrı.
2004. İranın Təbriz və Ərdəbil şəhərlərində fərdi sərgilər.
2017. Avropa Tələbə Psixoloqlar Assosasiyaları Federasiyasının 31-ci Umumavropa Konqresi çərçivəsində fərdi sərgi. Qax şəhəri, “El restore” oteli.
2018. İrrealizm. Bakı. Yunis Əmrə İnstitutu.
2019. "Yüksək ideyalar yolunda" "İrşad" oteli. 14-17 fevral.
2019. "Gizli qalmış gözəllik". YAY qalereyası. 15.02.-01.04.2019.
2019. “İrreal dünya”. 27qm - Tarana's Small Gallery and Cafe 27.09.2019 - 02.10.2019.

 

MÜKAFATLAR

2020. International Salon Of press cartoons and satirical visual arts-Romania (Award Of Excellence)
2020. International Cartoon Competition & Exhibition Malaysia (Honorable Mention)
2019, Macedonia. The 5 th International Competition for Caricature “Bride`s Veneration 2019” (Certification of appreciation)
2019, Turkey. 1 st İnternational Mail Art Olympos Exhibition. (Certification of participation)
2019, Tokyo. Wonderful? Wonder World 2019. Tokyo Motoazabu Gallery. (Certificate)
2019. Croatia. 15. Interational Cartoon Festival. Solin. (Prize Certifikate)
2019, Morocco 3 rd Edition of theİnternational Festival of Cartoon in Afrika (Certificate of participation)
2019, Turkey “MERCY” International Cartoon Exhibition . (Certification of participation)
2019. Belgium. Euro Kartonale. 22nd edition of the cartoon contest. (Certificate of participation)
2019. Turkey. 10 th International Eskişehir Cartoon Festival. (Certificate of participation)
2019, İndonesiya Papb International Cartoon Festival. (Certificate of appreciation)
2019, Malaysia International Cartoon Exhibition. (Certificate of participation)
2018, Peru The International Graphic Humor Contest La Sonrisa Inca, Cusco (Diplom)
2018, Iran The second International Cartoon Festival of Al-Quds Day (Certificate of participation) 2018, Colombia 4th International Competition of Caricature and Graphic (Diploma of participation) 2018, Croatia. 4 the International Cartoon Exhibition. (Certificate of participation)
2018, Romania The International Exhibition of Satirical Graphic “BUCOVINA” the 12 th Edition (nominated)
2018, Portugal. VI Bienal De Humor Luiz Doliviera Guimaraes. (Certificado de selecçao)
2018. Greece. International Cartoon Exhibition Ymittos. (Diploma of participation)
2018. Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Turizm Karikaturaları Yarışması.(III yer)
2018, Cairo. 5 th International Cartoon Gathering (Certificate of participation)
2018, Macedonia. The 4th International Competition for Caricature "Bride's veneration" (Certificates for successful work)
2017, Korea. The 6th Sejong International Cartoon Contest (Honourable mention)
2017, Koreya. 6-cı Sejonq Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Fəxri fərman)
2017, İndoneziya. Jitet və Dostları Sərgisi (İştirakçı şəhadətnaməsi)
2017, İspaniya. 6-cı Qrafik Yumor Müsabiqəsi (II yer)
2017, Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Eskişehir Karikatura Festivalı (İştirakçı şəhadətnaməsi)
2016, Türkiyə. Beynəlxalq Universal Karikatura Ustaları (Fəxri fərman)
2016, İndoneziya. 2-ci Secac Beynəlxalq Karikatura Sərgisi (İştirakçı şəhadətnaməsi)
2015, Koreya. 4-cü Sejong Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Fəxri fərman)
2005, Çin. 3-cü Leng Mu Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Xüsusi mükafat)
2004, Çin. 2-ci Leng Mu Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Fərqlənmə mükafatı)
2003, Koreya. 12-ci Daejon Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Xüsusi mükafat)
2002, Çin. 1-ci Leng Mu Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (Xüsusi mükafat)
2001, Misir. EFPAC 1-ci Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi (III yer)
2001, Türkiyə. 1-ci Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Karikatura Müsabiqəsi (I yer)

SƏRGİLƏR , BEYNƏLXALQ KATALOQLARDA ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 

2022. Turkey. 5.Uluslararası Mail Art "Su" sergisi
2022. Cairo. The 7 th International Cartoon Cathering
2022. Italy. Salone Internazionale Dell `Umorismo LA PETROSPETTIVA BORDIGHERA 7-28 AGUSTO
2022. Malaysia. 4th International Cartoon Competition Malaysia.
2022. Canada. 22nd World Press Freedom Canada International Editorial Cartoon Competition
2021. Malaysiya. International Cartoon Competition & Exhibition On Road Safety Malaysia.
2020. Turkey. 37 Aydin Dogan International Cartoon Contest
2020. Turkey. 11 th İnternational Eskisehit Cartoon Festival. 2020. International Salon Of press cartoons and satirical visual arts-Romania (Award Of Excellence)
2020. International Cartoon Competition & Exhibition Malaysia (Honorable Mention)
2020. Istanbul. "Kadın və umut" sergisi.
2020. Norway. Gender Equality and Equal Rights International Cartoon Contest and Exhibition.
2019, Turkey. 1 st İnternational Mail Art Olympos Exhibition.
2019. Serbie. International Festival of Humor and Satire Golden Helmet.
2019. Croatia. 15. Interational Cartoon Festival. Solin.
2019, Turkey. The 38th International Nasreddin Hoja Cartoon Contest.
2019. 2nd CEBU LAMPOON FESTIVAL Philippines international cartoon exhibition
2018.Portugal. VI Bienal De Humor Luiz D`olivera Guimaraes
2018. Turkey. 35 Aydin Dogan International Cartoon Contest
2018. Spain . XXV Muestra İnternacional De Las Artes Del Humor
2018.Croatia. 12 th International Zagreb Car Cartoon Exhibit
2018, Iran. "The end of Terrorism" International contest - 2018
2018, Turkey. The 37th International Nasreddin Hoja Cartoon Contest.
2018, Egypt. 5 the International Cartoon Gathering
2018. Brazil. 1st Veredas of Graphic Humor Award
2018, Venesuela. STOP THE SCOURGE OF CORRUPTION
2018, Italy . The XIII edition of Festival dell'Economia in Trento 2018, Italy
2018, Japan. "Gallery of Wonderful? Wonder World 2018 JAPAN" 
2018, Indonesia. "BCF2 CARTOON EXHIBITION"
2018, Kosova. 15. International Comic Book and Cartoon Festival.
2018. Turkey. 9th International Tourism Cartoon Competition (Antalya, Akra otel)
2018. Egypt. "The first international Cairocature cartoon contest / Egypt 2018"
2018. Brazil. Album of the Salão do Humor da Cidadania -Prejudice Is Not Grac-2018
2018. Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Turizm Karikaturaları Yarışması.
2017, Koreya. 6-cı Sejong Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi
2017, Suriya. 13-cü Beynəlxalq Karikatura Qalereyası
2016, Türkiyə. 9-cu Beynəlxalq Eskişehir Karikatura Festivalı
2016, Portuqaliya. 5-ci Bienal de Humor Luiz D`oliveria Guimaraes
2016, Türkiyə. Beynəlxalq Turizm Karikatura Müsabiqəsi
2015, Koreya. 4-cü Sejong Beynəlxalq Karikatura Qaliblərinin İşləri
2015, Türkiyə. Beynəlxalq Turizm Karikatura Müsabiqəsi
2015, Qahirə. 2-ci Beynəlxalq Karikatura Toplantısı
2015, Türkiyə. 35-ci Beynəlxalq Nəsrəddin Hoca Karikatura Müsabiqəsi
2005, Polşa. Beynəlxalq Qrafika Müsabiqəsi. Jaka Bede - 2005
2005, İran. 2-ci Beynəlxalq Karikatura Festivalı - Təbriz.
2004, Polşa. Beynəlxalq Qrafika Müsabiqəsi. Jaka Bede -2004
2004, Çin. 3-cü LM Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi. LM Karikatura Muzeyi
2003, Koreya. 12-ci Daejon Karikatura Müsabiqəsi. Mükafat İşləri.
2003, Bolqarıstan. 16-cı Beynəlxalq Yumor və Satira Biennialı. Qabrovo.
2003, Portuqaliya. 5-ci Porto Karikatura Dünya Festivalı
2003, Çin. 2-ci LM Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi. LM Karikatura Muzeyi
2003, Belçika. Beynəlxalq Karikatura Festivalı. Knokke Heist
2002, Türkiyə. Aralıq dənizində Turizm və Ətraf Mühit
2002, Yunanıstan. 1-ci Rhodes Beynəlxalq Karikatura Sərgisi.
2002, Türkiyə. 2-ci Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Karikatura Müsabiqəsi
2001, Türkiyə. 1-ci Beynəlxalq Ədalətli Oyunlar Karikatura Müsabiqəsi

 

       
© Soltan Soltanli (2017)