Soltan
          Soltanli

 
15.02.2019

"GİZLİ QALMIŞ GÖZƏLLİK"

Sərginin müddəti: 15 Fevral – 1 Aprel
Açılış: 15 Fevral, 19:00
Giriş sərbəstdir

Kurator: Lesli Qrey

İncəsənətin məqsədi nədir? Rəssamlıqda fəlsəfəyə necə müraciət edə bilərik? Özü öyrənmiş rəssam və diplomlu filoloq, Soltan Soltanlı öz yaradıcılığı ilə insan həyatının ekzistensial suallarını və sosial davranışı araşdırmaqla, bəşəriyyətə xidmət etmək məqsədilə, rəssamlıq sənətindən istifadə edir. Ağsu rayonunun Kalva kəndində keçirdiyi uşaqlıq illərində, o, ətrafındakı dünyada insanlığın rolu haqqında şəxsi fəlsəfə yaradır. Azərbaycan ədəbiyyatı, poeziyası və fəlsəfəsinin, o cümlədən Nizami və Nəsiminin əsərlərinin ən sadiq vurğunlarından biri olan sənətkarın yaradıcılığını “qədim müəlliflərin gözəllik və həqiqət haqqında ideyaların müasir təqdimatı” adlandırmaq olar. Yaradıcılığında toxunduğu mövzuların əsl mahiyyətini əks etdirmək üçün, o, həm estetik realizm, həm də primitivizmi araşdırır. Parlaq rənglərdən və xəyali perspektivlərdən istifadə etməklə, Soltan saf emosiyalar və daha ali məqsədləri xarakterizə edən insanları, heyvanları və peyzajları çəkir. O, öz əsərlərində sevgi, əmək, ölüm və insan münasibətləri kimi mövzulara istinad edir və rəsmlərinə, onun özəl detallarla zəngin olan həyat anlayışını açıqlayan, onun başlıca niyyətini anladan adlar verir. Kənardan onun rəsmləri sürrealist keyfiyyətli kimi görünsə də, rəssam, bu "yarlıqdan" imtina edir. İllüziyadan istifadə etməklə, rəssam müxtəlif obyektlər arasında münasibətləri aşkara çıxarmağa çalışır və insanları azdırmaq üçün yollar axtarmır. Onun mesajlarını "rahat qavranan" adlandırmaq olar; o, bilavasitə insanlığa xidmət etmək və onu ruhlandırmaq üçün universal insan həqiqətlərini işıqlandırır.

Qalereyanın birinci mərtəbəsində kənd həyatının təsviri ilə yan-yana asılan fantastik mənzərələrin rəsmləri, təbiəti təkcə gözəllik və möcüzə deyil, həm də məqsəd və əmək mənbəyi kimi araşdırır. Onun meşələr və nohurların fonunda təsvir etdirdiyi heyvan rəsmləri, "təbii harmoniyanın cənnəti" anlamını ifadə edir. Çobanlar, bağbanlar və kəndlilərin rəsmlərində isə təbiət, həyat üçün lazım olan hər şeyi təmin edən mükafat kimi təqdim edilir.
Soltan Soltanlı, həm də qrafik rəssam kimi çox yaxşı tanınır və öz əsərlərinə görə, bir çox beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Birinci mərtəbədə, rəssamın qrafik əsərlərindən və akvarel boyalardan ibarət kapsul kolleksiyası, habelə karikatura və realizmi bir araya gətirən, fərqli fərdi üslubu ilə çəkdiyi portretlər yer alıb.
İkinci mərtəbədə insanlığın təbiətə və bilavasitə rəssamın özünə bağlılığını ifadə edən portretlərin kolleksiyası yerləşdirilib. Qalereyanın sağ divarı boyunca, ailə həyatının detallarını və intim məqamlarını əks etdirən məişət səhnələrindən ibarət silsilə əsərlər yer alıb. Yumoristik və düşündürücü yaradıcılığı ilə, interpretasiyalarla dolğun simvolistik obrazlarla Soltan Soltanlı, tamaşaçıları həyatın gizli gözəlliyini seyr etməyə dəvət edir.

Rəssam Soltan Soltanlı və sərginin kuratoru Lesli Qrey

Rəssam haqqında
Rəssam Soltan Soltanlı (d. 1976), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya (bakalavr) və dilçilik (magistr) fakültələrini bitirsə də, rəssamlığı sərbəst şəkildə öyrənib. Əslən Ağsu rayonunun Kalva kəndindən olan və Bakıda yaşayan Soltan, rəssamlıq sənətinin sirlərinə hələ kənddə yaşadığı gənclik illərində yiyələnib. Soltanın fəlsəfəyə və rəssamlığa qarşı sevgisi, onun yaradıcılığında öz əksini tapıb və əsərlərinin estetik xüsusiyyətləri, yaradıcılıq və təhsil sahələrində apardığı axtarışların nəticəsidir. Öz üslubuna "irrealizm" adını verən Soltan, ekspressiv ikonoqrafiya, peyzajlar və portretlər vasitəsilə ümumbəşər həqiqətləri təqdim etməyə çalışır. Onun bədii mesajları, insan təcrübəsi, empatiya və optimizm ilə zəngindir. Sənətkar, həm də qrafik rəssam və karikaturaçı kimi tanınır və müxtəlif beynəlxalq karikatura müsabiqələri və sərgilərində iştirak edir. 2018-ci ildə keçirilmiş 9-cu Beynəlxalq Turizm Karikatura Müsabiqəsində (Türkiyə) üçüncü yerə layiq görülüb.

Ünvan: İçərişəhər, Kiçik Qala küç., 5
(Əliağa Vahid heykəlinə yaxın).
Tel.: 012 505 2323
www.yaygallery.com

"Тайная красота"

___________
Длительность выставки: 15 февраля – 1 апреля
Открытие: 15 февраля, 19:00
Вход свободный


Куратор: Лесли Грей

Каково предназначение искусства? Как выразить философский посыл в живописи? Будучи художником-самоучкой и филологом по образованию, Солтан Солтанлы старается поставить искусство на службу человечеству, исследуя в своем творчестве экзистенциальные вопросы человеческой жизни и поведения в обществе. В детстве, которое у него прошло в одной из деревень Агсуинского района Азербайджана, он разработал личную философию о роли рода человеческого в окружающем мире.

Солтанлы, увлеченно изучающий классическую азербайджанскую литературу, поэзию и философию, в том числе сочинения Низами и Насими, своим творчеством выражает современные взгляды на идеи древних авторов относительно красоты и истины. Стараясь уловить сущность изображаемых предметов, он в своих работах исследует как эстетический реализм, так и примитивизм. Используя яркие цвета и образную перспективу, он изображает людей, животных и пейзажи, символизирующие чистые эмоции и высокие цели. В своем творчестве он обращается к таким темам, как любовь, труд, смерть и человеческие отношения, а названия своим работам подбирает так, чтобы в них раскрывался его внутренний мир, нюансы его личного понимания жизни. Его работы могут показаться сюрреалистическими, но сам художник отвергает этот ярлык – он не стремится обмануть вас, просто его картины при помощи иллюзии освещают взаимоотношения между изображенными предметами. Его послания просты – он обнажает универсальные человеческие истины для того, чтобы они вдохновляли людей и служили человечеству.


На первом этаже галереи соседствуют полотна с фантастическими пейзажами и изображения сельской жизни. Подобное сочетание исследует мир природы как источник красоты и чудес, а также труд и предназначение всего сущего. Работы Солтанлы, изображающие животных среди деревьев и прудов, передают состояние райской гармонии в мире природы. На его картинах с пастухами, садовниками и крестьянами природа воспринимается как щедрый источник изобилия средств существования.
Солтанлы также получил признание как художник-график, удостоенный множества международных наград за свои работы. На первом этаже демонстрируется капсульная коллекция графических работ и акварелей, включая наработки для больших полотен и портретов – авторские наброски в его фирменном стиле, сочетающем карикатуру и реализм.
На втором этаже находится коллекция портретов, отражающих внутренние взаимосвязи человечества и его взаимоотношения с природой, сложность бесчисленных связей между людьми и окружающим миром. Вдоль правой стены галереи размещается серия изображений бытового характера, демонстрирующих нюансы и интимность семейной жизни. С чувством юмора и медитативной иронии Солтанлы раскрывает свою наполненную символичности творческую интерпретацию изображенных образов, предлагая зрителям увидеть внутреннюю красоту в том, чтобы жить лично для себя.

О художнике
Живописец Солтан Солтанлы (1976 г.р.) является художником-самоучкой. Окончил Азербайджанский государственный педагогический университет по специальности филология (бакалавр) и лингвистика (магистр). Родом из села Кяльва Агсуинского района Азербайджана, ныне проживает в Баку. Художественным творчеством начал заниматься в юности, тайком ото всех в родном селе. В его работах переплетаются любовь к философии и искусству, а особая авторская эстетика стала результатом творческих и образовательных устремлений художника. Определяя свой стиль как «ирреализм», он стремится выразить всеобщие истины через эвокативную иконографию, пейзажи и портреты, пробуждающие воспоминания. В его работах прочитываются послания общечеловеческого опыта, эмпатия и оптимизм. Он также известен как график и карикатурист, участник различных международных конкурсов и выставок карикатуры; занял третье место на 9-м Международном конкурсе туристической карикатуры, ставшем последним из подобных мероприятий 2018 года.
! Все работы продаются
Адрес: Ичеришехер, улица Кичик Гала, 5 (возле памятника Алиаги Вахида)
Тел.: 012 505 2323
www.yaygallery.com

 

"The intimate beauty"


Solo Exhibition
February 15 – April 01
Opening: February 15, 7 pm
Free admission

Curated by Lesley Gray

What is the purpose of art? How can we address philologist in painting? As a self-taught artist and trained philologist, Soltan Soltanli seeks to use art in service of humanity by exploring of the existential questions of human life and social behavior through his work. During his childhood in a village in Azerbaijan’s Agsu region, he developed a personal philosophy about the role of humanity in the world around it. An avid student of Azerbaijani literature, poetry and philosophy, including the writings of Nizami and Nasimi, Soltanli’s artwork is a contemporary representation of the ideas they put forth about beauty and truth. In his practice, he explores both aesthetic realism and primitivism to capture the essential nature of his subjects. Using vibrant colors and imaginative perspective, he paints people, animals and landscapes that symbolize pure emotion and a higher purpose. In his works, he references themes such as love, labor, death and human relationships, titling the artworks to give insight into his intention, revealing his own nuanced understanding of life. While his work may seem to have a surreal quality, he rejects this label – he paints to reveal relationships between things by using illusion, but he does not seek to deceive. His messages are straightforward – he illuminates universal human truths to serve and inspire humanity itself.

On the first floor of the gallery, paintings of fantastic landscapes juxtaposed with depictions of rural life explore the natural world as a source of beauty and wonder but also purpose and labor. In Soltanli’s depictions of animals amongst a forest of trees and ponds, the works suggest a paradise of natural harmony. In the paintings of shepherds, gardeners, and farm laborers, nature is a bounty to provide sustenance.
Soltanli is also a celebrated graphic artist and has won a number of international awards for his work. On the first floor is a capsule collection of graphic works and watercolors, including studies for larger paintings and portraits in his signature style blending caricature and realism.

On the second floor is a collection of portraits expressing humanity’s connection to nature and to itself, representing the complexity of the myriad relationships between people and the world around them. Along the right wall of the gallery is a series of domestic scenes showing the nuance and intimacy of family life. Humorous and meditative, Soltanli reveals his interpretive framework of deep symbolism through accessible imagery, inviting viewers to contemplate the intimate beauty of life for themselves.

About artist:
Painter Soltan Galib oglu Soltanli (b. 1976), is a self-taught artist who trained in philology and linguistics at the Azerbaijan State Pedagogical University. Originally from Kalva in the Agsu region of Azerbaijan and now based in Baku, he developed his artistic practice in secret as a young man in his village. His love of philosophy and art are intertwined in his work, and his aesthetics are a result of his own creative and educational pursuits. Terming his style ‘Irrealism,’ he aims to present universal truths through evocative iconography, landscapes and portraits. His message is one of shared human experience, empathy and optimism. He is also a well-known graphic artist and cartoonist, competing in various international cartoon competitions and exhibitions; during the most recent of contest in 2018, he won the third prize at the 9th International Tourism Cartoon Competition.

! All works available for sale
Address: Icherisheher, 5 Kichik Gala str.
T: +994 12 505 2323
www.yaygallery.com

 
     
© Soltan Soltanli (2017)